FM6-1500AP
 
     
 
완전 방수를 실현, 물이 고여 있는 장소에도 안심하고사용할 수 있습니다.
 
 
 
앵글 조작은 레버식을 채용, 한 손으로 간단히 조작 할 수 있고
 
   
피검사물까지 smoth 하게 삽입과 관찰을 할 수 있읍니다.
 
 
 
 
     
 
 
   
표준구성 

 
     
 
플레시블 FB6-1500AP
 
 
 
광원장치 RM024
 
 
 
기록용 스틸카메라 MF76VS
 
 
 
Carrying Cace CR-PS
 
     
 
 
     
 
Copyright 2002 © SungJin-tech Inc. All rights reserved.
서울시 서대문구 연희동 121-7 (대)Tel : 02)332-1999 Fax : 02)322-6627